Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden (per april 2018)

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en bestellingen van houten bouwpakketten bij Thule Blockhaus GmbH (verkoper) door consumenten en ondernemers (koper). Bouwrechtelijke planning en, indien nodig, het verkrijgen van vergunningen maken geen deel uit van het contract. Het controleren van de installatievoorschriften (in het bijzonder de fundering) en de montage zijn slechts het onderwerp van het contract indien de koper bovendien de Thule Premium montage bestelt en dit bij de concrete inhoud van de offerte behoort. De beschermende coating, die vereist is na installatie, maakt geen deel uit van de Thule Premium-installatie.

Volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet tot zijn commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit behoren.

Volgens § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbevoegdheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar beroepsactiviteit, al dan niet in loondienst of als zelfstandige.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat daar nogmaals op behoeft te worden gewezen.

Indien de koper als ondernemer overeenkomstig § 14 BGB tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid ervan hierbij tegengesproken. Zij worden slechts een integraal onderdeel van de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt in het bijzonder voor tegenbevestigingen van de koper met betrekking tot zijn bedrijfs- of inkoopvoorwaarden.

De algemene voorwaarden op het moment van bestellen zijn van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Uiterlijk bij ontvangst van de goederen worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

 

2. Bestelprocedure en afsluiten van het contract.

De overeenkomst tussen de koper en Thule Blockhaus GmbH wordt niet online via de website van Thule Blockhaus GmbH gesloten.

De bestelprocedure van de koper verloopt zoals hieronder beschreven en is onderverdeeld in de volgende stappen:

De koper kiest uit het op de website van Thule Blockhaus GmbH (www.thule-blockhaus.de) aangeboden assortiment.

Door op de knop “Contact” te klikken, geeft de koper zijn contactgegevens door, evenals een verzoek om informatie over het assortiment of het gekochte item in het veld “Uw bericht”. 

Thule Blockhaus GmbH zal de koper dan een bestelformulier toesturen met alle informatie die relevant is voor de (ver)koopovereenkomst met betrekking tot het door de koper gekozen of aan zijn wensen aangepaste koopobject. Indien de koper bovendien kiest voor een Thule Premium montage, wordt dit ook op de bestelbon aangegeven. De bestelbon vormt nog geen juridisch bindend aanbod van Thule Blockhaus GmbH tot het afsluiten van een contract.

Na controle van de details van het object en de aankoopprijs, de eventuele omvang en prijs van de installatie en andere voorwaarden, ondertekent de koper het bestelformulier en stuurt het per fax, post of e-mail naar Thule Blockhaus GmbH.

Deze bestelling vormt een bindend aanbod van de koper aan Thule Blockhaus GmbH om een koop- of koop- en montageovereenkomst te sluiten. De koper is 14 dagen na verzending door zijn aanbod gebonden.

De overeenkomst tussen de koper en Thule Blockhaus GmbH komt pas tot stand na ontvangst van een orderbevestiging (aanvaarding) van Thule Blockhaus GmbH door de koper. Deze wordt door Thule Blockhaus GmbH per fax, per brief of langs elektronische weg verzonden. De verkoper is vrij om te beslissen of een order al dan niet wordt aanvaard. Indien een order om welke reden dan ook niet kan worden aanvaard of uitgevoerd, zal de verkoper de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In een dergelijk geval zullen reeds door de koper gedane betalingen onmiddellijk door de verkoper worden terugbetaald.

De contractpartner van de koper is Thule Blockhaus GmbH.

Latere wijzigingen van het bestelde bouwpakket, de omvang van de bestelling of de afmetingen van het bouwpakket zijn alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen om productieredenen en dan alleen binnen twee weken na de datum van orderbevestiging en tegen betaling van verwerkingskosten. Over het algemeen bestaat er echter geen juridische aanspraak op latere wijzigingen van de gekochte zaak. Thule Blockhaus GmbH is niet verplicht het wijzigingsverzoek te aanvaarden. Thule Blockhaus GmbH kan voor elke aanvaarde wijziging een vast bedrag aan administratiekosten van 100 euro incl. BTW in rekening brengen. De klant heeft het recht om een lagere uitgave te bewijzen. Bij de uitvoering van de wijzigingsaanvraag in de planningsfase zijn administratiekosten verschuldigd.

 

3. Prijzen; leveringskosten

Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief de van toepassing zijnde omzetbelasting.

Indien het voorwerp van de opdracht de levering en, in voorkomend geval, de installatie in landen buiten de Europese Unie of in landen die verbonden zijn met het douanegebied van de Europese Unie is, komen alle douanerechten of gelijkaardige heffingen ten laste van de koper.

Naast de aankoopprijs worden de verzendkosten in rekening gebracht die afzonderlijk op het bestelformulier worden vermeld.

 

4. Betaling, aanbetaling en opeisbaarheid

Tenzij anders is overeengekomen, is de koper verplicht het hem bij aflevering ter beschikking gestelde voorwerp contant tegen factuur te voldoen.

Thule Blockhaus GmbH behoudt zich het recht voor de levering van het gekochte afhankelijk te stellen van de betaling van een aanbetaling. Dit is reeds schriftelijk geregeld in het kader van de opdracht.

De aanbetaling moet dan binnen tien dagen na ontvangst van de orderbevestiging door Thule Blockhaus GmbH op de op het bestelformulier en de orderbevestiging vermelde bedrijfsbankrekening zijn ontvangen. Bij niet-tijdige betaling behoudt Thule Blockhaus GmbH zich uitdrukkelijk het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken.

Indien de koper bovendien de Thule-Premium-installatie heeft besteld, wordt de contractueel overeengekomen en op het bestelformulier vermelde vergoeding betaald als volgt:  50 % van het brutobedrag voor aanvang van de installatiewerkzaamheden, 40 % na voltooiing van de dakconstructie en 10 % na voltooiing van de woning en oplevering ervan.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijft het gekochte eigendom van de verkoper.

 

6. Verrekening, terugkrijgen

De koper heeft alleen recht op een verrekening als zijn tegenvorderingen schriftelijk door Thule Blockhaus GmbH als rechtsgeldig zijn vastgesteld of erkend.

De koper is slechts gerechtigd tot het uitoefenen van een recht tot terugkrijgen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractvoorwaarde.

 

7. Levering

De verkoper informeert de koper uiterlijk één week voor de levering over de concrete leveringsdatum. De koper dient de verkoper onmiddellijk, uiterlijk twee dagen voor de levering, op de hoogte te brengen van eventuele belemmeringen.

De levering gebeurt in opdracht van de verkoper of een door hem aangesteld bedrijf. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het op het bestelformulier vermelde afleveradres.

De koper dient te zorgen voor een veilige en obstakelvrije toegang voor een 38 ton zware oplegger tot de plaats van aflevering.

Voor alle aangekochte goederen met een waarde van EUR 12.000,00 of meer en voor een houten huis van 94 mm moet de koper een losinstallatie met een laadvermogen van 3,5 ton ter beschikking stellen.

Alle kosten ten gevolge van het niet of niet tijdig annuleren van de leveringstermijn of ten gevolge van het niet of niet goed toegankelijk zijn van de losinstallatie zijn ten laste van de koper en vormen geen reden voor de koper om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken. In dit geval is de vordering van de koopprijs samen met de kosten van levering – niettegenstaande § 4 van deze AV – opeisbaar bij de vergeefse poging tot levering.

 

8. Levertijd

De levertijd staat reeds op het bestelformulier vermeld. Voorwaarde voor het begin van de levertijd is het vrijgeven door de koper van de voor de productie van het gekochte object benodigde fabriekstekening. Overschrijding van de levertijd is voor rekening van de koper, bijv. indien de koper na het sluiten van het contract wijzigingen aan het door de verkoper geaccepteerde koopobject aanbrengt, de koper de overeengekomen levertijd niet opzegt en daardoor de levering mislukt of de contractpartijen een leveringstermijn buiten de overeengekomen levertijd overeenkomen. Hetzelfde geldt indien levering niet mogelijk is als gevolg van plaatselijke omstandigheden of het ontbreken van de losinrichting of -installatie, of het gekochte niet kan worden gemonteerd wegens het niet voltooien van de fundering.

In deze gevallen kan de koper geen enkele aanspraak op schadevergoeding doen gelden tegen de verkoper. Hetzelfde geldt, indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat het gekochte niet (meer) beschikbaar is en een gelijkwaardige vervangende levering door de verkoper uitgesloten of door de koper niet gewenst is.

Als de koper bovendien de Thule Premium-installatie bestelt, is het volgende van toepassing:

Aan de op het bestelformulier vermelde montagetermijn is voldaan, indien de montage voor het verstrijken van de termijn gereed is voor acceptatie door de klant. Indien de installatie wordt vertraagd als gevolg van het optreden van omstandigheden waarvoor verkoper of opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, geldt een passende verlenging van de montagetermijn, mits deze belemmeringen aantoonbaar van grote invloed zijn op de voltooiing van de installatie. Indien de Koper, rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen, de Verkoper een redelijke termijn stelt voor de uitvoering na de vervaldag en indien de termijn niet wordt gehaald, heeft de Koper het recht om zich uit de montageovereenkomst terug te trekken in het kader van de wettelijke bepalingen. Het koopcontract voor het houten bouwpakket blijft hierdoor onaangetast.

 

9. Constructie/montage van het gekochte goed/aanvaarding

De opbouw van het gekochte wordt door koper voor eigen rekening en risico uitgevoerd.

Om het gekochte voldoende te beschermen tegen weersinvloeden dient koper na montage terstond een beschermende laag op het gekochte aan te brengen.

Indien de koper de Thule-Premium-assemblage extra heeft besteld, wordt de montage en installatie van het gekochte door Thule Blockhaus GmbH of door derden in opdracht van Thule Blockhaus GmbH uitgevoerd. Montage wil zeggen: het monteren (assembleren) van de geleverde afzonderlijke onderdelen van het bouwpakket in overeenstemming met de instructies zonder rekening te houden met verf of andere decoraties, aanvullende onderdelen en accessoires of ander extra werk. De installatieprijzen zijn geldig vanaf de bovenrand van de fundering. Oprichtingswerkzaamheden vallen niet onder de werkingssfeer van de richtlijn. Voor overige werkzaamheden wordt EUR 40,00 plus de respectievelijk geldende wettelijke BTW per uur en installateur in rekening gebracht. De ondergrond moet dragend, horizontaal en vlak zijn. De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Elektrische aansluitingen zijn niet inbegrepen in de installatieprestaties.

De klant dient het montagepersoneel te ondersteunen bij de uitvoering van de montage op eigen kosten, zodat onmiddellijk met de montage kan worden begonnen en deze ter plaatse ongehinderd kan worden uitgevoerd. Hij moet de nodige maatregelen treffen om de veiligheid en bescherming van personen en goederen op de plaats van installatie te garanderen.

De klant is verplicht de montage te accepteren zodra hij van de voltooiing ervan op de hoogte is gesteld. Indien de installatie niet in overeenstemming met de overeenkomst blijkt te zijn, is de verkoper verplicht het gebrek te verhelpen. Dit geldt niet indien het gebrek onbeduidend is voor het belang van de afnemer of het gevolg is van een aan de afnemer toe te rekenen omstandigheid. Indien er geen ernstig gebrek is, mag de klant de acceptatie niet weigeren.

Indien de oplevering buiten toedoen van de verkoper wordt vertraagd, wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de voltooiing van de montage bij de oplevering. Bij aanvaarding vervalt de aansprakelijkheid van de verkoper voor herkenbare gebreken, voor zover de besteller zich het recht niet heeft voorbehouden om herstel van een bepaald gebrek te vorderen.

 

10. Recht op herroeping en gevolgen van herroeping

Wanneer de koper een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits Burg. Wetb.) of een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat noch tot zijn commerciële, noch tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit behoort, heeft hij recht op herroeping volgens § 312g in combinatie met § 355 Duits Burg. Wetb., wanneer de koop en/of de bestelling buiten het bedrijfsgebouw van de verkoper of uitsluitend via verkoop op afstand plaatsvindt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bepaling van de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Anders geldt het volgende: herroepingsinstructie

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Bij een koopovereenkomst bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Bij een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere goederen die u in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (contactgegevens zie hieronder) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

De herroeping moet worden gericht aan:

Ingeval van schriftelijke herroeping:

Thule Blockhaus GmbH

Bahnhofstraße 65
14532 Stahnsdorf

In geval van herroeping per fax: 0800-9876766

In geval van herroeping per email: daniel.vogel@thule-blockhaus.de

In geval van telefonische herroeping: 03329-6988448

Gevolgen van een herroeping

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij halen de goederen op onze kosten op.

U bent slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking ervan.

De afhaling gebeurt op de plaats waar de goederen zijn afgeleverd (nr. 7 lid 2 van deze AV).

 

11. Garantie/aansprakelijkheid 

Het volgende is van toepassing op de houten bouwpakketten van Thule Blockhaus GmbH die in het kader van de koopovereenkomst zijn aangeschaft:

De koper, indien het een consument overeenkomstig § 13 Duits Burg.Wetb. betreft, wordt verzocht de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van duidelijke materiaal- of fabricagefouten of transportschade. Het niet nakomen hiervan heeft geen gevolgen voor eventuele garantieaanspraken, maar dient wel om het verhelpen van gebreken te bespoedigen en is derhalve in het belang van de koper.

Indien de koper volgens § 14 Duits Burg.Wetb.  ondernemer is, is hij verplicht bij ontvangst de aard en hoeveelheid van de ontvangen goederen (verkeerde levering, onvoldoende levering, te veel levering en gebrekkige levering) te controleren en te bevestigen. Onjuiste levering, hoeveelheidsfouten en herkenbare gebreken moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen schriftelijk of telefonisch aan de verkoper worden gemeld. Bij niet-tijdige kennisgeving vervalt elke aanspraak voor levering van de gekochte zaak die gebrek(en) vertoont.

De aansprakelijkheid voor materiële gebreken voor zowel consumenten als ondernemers wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De garantie is uitgesloten als de klant het houten huis niet onmiddellijk na de bouw van een beschermende coating heeft voorzien en deze omstandigheid aan de basis ligt van het beweerde gebrek.

Afwijkingen van het ideale beeld door het gebruik van natuurproducten (bijv. hout) (bijv. oneffenheden, andere spleetafmetingen, ander uiterlijk, knoesten) worden alleen als gebrek in aanmerking genomen, voor zover het product van dwingende voorschriften (bijv. DIN-normen) afwijkt of de bruikbaarheid ervan verminderd was.

De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van levens-, lichaams- en gezondheidsschade en van garantiebeloftes. Hetzelfde geldt in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek en er verzekerd werd dat een bepaalde eigenschap aanwezig zou zijn.

Bij niet-nakoming van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract (de zogenaamde “kardinale verplichtingen”) en waarvan de koper mag uitgaan dat ze nagekomen werden, is de aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid beperkt tot vergoeding van de typische schade die ten tijde van het sluiten van het contract voor de koper te voorzien was. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper voor lichte nalatigheid uitgesloten.

De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverminderd geldig.

Voor zover de koper het Thule-Premium-assemblagemateriaal extra heeft besteld, geldt – ongeacht de bovenstaande bepalingen ten aanzien van het gekochte zelf – het volgende:

Na aanvaarding van de montage is de Verkoper met uitsluiting van alle andere aanspraken van de Koper aansprakelijk voor gebreken in de montage, en wel op zodanige wijze dat de Verkoper – onverminderd de aanspraken ingevolge artikel 8 – de gebreken zal herstellen. Koper/opdrachtgever dient geconstateerde gebreken onverwijld aan verkoper te melden.

De verkoper is niet aansprakelijk indien het gebrek onbeduidend is in het licht van de belangen van de klant of te wijten is aan een aan de klant toe te rekenen omstandigheid. Dit geldt in het bijzonder voor door de klant geleverde onderdelen en door personeel van de klant uitgevoerde werkzaamheden. In geval van ondeugdelijke wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door de koper of door derden zonder de voorafgaande toestemming van de verkoper, wordt de aansprakelijkheid van de verkoper voor de daaruit voortvloeiende gevolgen opgeheven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen of aanpassingen, interne ingrepen en wijzigingen van de locatie die zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn aangebracht.

Na overleg met de Verkoper zal de Koper de Verkoper de nodige tijd en gelegenheid geven om alle noodzakelijk gebleken herstellingen en vervangende leveringen uit te voeren; zo niet, dan zal de Verkoper ontheven worden van de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Inkoopperioden voor materialen en reserveonderdelen, evenals de personeelsbezetting van de verkoper moeten in aanmerking worden genomen. Enkel in dringende gevallen van risico of gevaar en ter vermijding van onevenredig grote schade, waarbij de verkoper onmiddellijk op de hoogte moet worden gebracht, of indien de verkoper een redelijke termijn heeft laten verstrijken om het gebrek te herstellen, heeft de klant het recht om het gebrek zelf te herstellen of door derden te laten herstellen en kan hij vervolgens de terugbetaling van de daartoe benodigde kosten eisen.

Indien de verkoper – rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen – een redelijke hem vergunde termijn om het gebrek te verhelpen vruchteloos laat verstrijken, heeft de koper het recht om in het kader van de wettelijke bepalingen de koopprijs te verminderen. Het recht van de klant om de koopprijs te verminderen, geldt ook in andere gevallen van niet-herstel van het gebrek. De klant kan zich slechts uit de overeenkomst terugtrekken indien de installatie ondanks de vermindering aantoonbaar niet in het belang van de klant is.

Voor schade die niet is ontstaan aan het voorwerp van de montage zelf, in het bijzonder voor verloren winst of andere vermogensschade, is de verkoper – om welke juridische reden dan ook – enkel aansprakelijk:

a. als er sprake is van opzet,

b. bij grove nalatigheid van de eigenaar/het leidinggevend orgaan of het hoger personeel,

c. bij het opzettelijk op het spel zetten van leven, lichamelijke integriteit of gezondheid,

d. bij gebreken die hij frauduleus verborgen heeft gehouden of waarvan hij de afwezigheid heeft gegarandeerd,

e. voor zover aansprakelijkheid is voorzien voor persoonlijk letsel of zaakschade aan privégebruiksvoorwerpen conform de Wet Productaansprakelijkheid.

In geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Verkoper ook aansprakelijk voor grove nalatigheid van niet-leidinggevenden en voor lichte nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, redelijkerwijs voorzienbare schade en de orderwaarde. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien de klant optreedt als ondernemer met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper.

Op de consument zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

13. Consumenteninformatie

a. Informatie voor consumenten over deelname aan consumentenarbitrage

De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan arbitrageprocedures voor consumenten op grond van de wet inzake de beslechting van consumentengeschillen.

b. Voorlichting van de consument na het ontstaan van het geschil

Overeenkomstig § 37 VSBG (Dienst voor het Bijleggen van Consumentengeschillen) is de arbitrage-instantie voor de consument verantwoordelijk:

Algemene Dienst voor het Bijleggen van Consumentengeschillen

van het Arbitragecentrum e.V.

Contact:

Strassburger Straße 8, 77694 Kehl

Telefoon: +49 7851 7957940

Fax: +49 7851 7957941

Internet: www.verbraucher-schlichter.de

E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de

De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan arbitrageprocedures voor consumenten op grond van de wet inzake het bijleggen van consumentengeschillen.

 

14. Gegevensbescherming

De verkoper gebruikt de gegevens van de koper uitsluitend voor de verwerking van de bestelling. Alle klantgegevens worden door de verkoper opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de federale privacybeschermingswetten  (BDSG) en de wet op de bescherming van teledienstgegevens (TDDSG). De koper heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie, correctie en verwijdering van zijn opgeslagen gegevens. De persoonlijke gegevens, met inbegrip van het huis- en afleveradres en het e-mailadres, zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de koper, die deze te allen tijde kan herroepen. Uitgesloten hiervan zijn de servicepartners van de verkoper, die de gegevens voor de orderverwerking nodig hebben (bijv. de met de levering belaste transportfirma en de met de betalingsverwerking belaste bank). In deze gevallen het volume van de ingediende gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

 

15. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de exploitanten verantwoordelijk.

 

16. Varia

Indien een van de hiervoor genoemde bepalingen ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een vervangende bepaling die overeenkomt met wat in de ongeldig geworden bepaling bedoeld was.