Algemene handels- en leveringsvoorwaarden (vanaf december 2022)

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen of bestellingen van houten bouwpakketten van Thule Blockhaus GmbH (Verkoper) door consumenten en ondernemers (Koper). De bouwplanning en, indien nodig, het verkrijgen van vergunningen maken geen deel uit van de omvang van het contract. De controle van de montagevoorschriften (met name de fundering) en de constructie maken geen deel uit van het contract. De beschermende coating die na de montage vereist is, maakt geen deel uit van de montage.
Volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.
Volgens § 14 BGB is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties met ondernemers, zonder dat hiernaar opnieuw hoeft te worden verwezen.
Indien de koper als ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken. Zij maken alleen deel uit van het contract indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt in het bijzonder voor tegenbevestigingen van de koper met betrekking tot zijn handels- of aankoopvoorwaarden.
De versie van de algemene voorwaarden op het ogenblik van de bestelling is van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien de Verkoper deze schriftelijk bevestigt.
Deze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn ten laatste bij de aanvaarding van de goederen.

2. Bestelprocedure en sluiting van het contract.

De overeenkomst tussen de koper en Thule Blockhaus GmbH komt niet online tot stand via de website van Thule Blockhaus GmbH.
Het bestelproces van de Koper is zoals hieronder beschreven en is verdeeld in de volgende stappen:
De Koper oriënteert zich via het productaanbod op de website van Thule Blockhaus GmbH (www.thule-blockhaus.de).
Via de knop “Contact” geeft de Koper zijn contactgegevens door en onder het veld “Uw bericht” een verzoek om informatie over het assortiment of het voorwerp van aankoop.
Thule Blockhaus GmbH zendt de koper vervolgens een offerte met alle relevante gegevens van de koopovereenkomst voor het door de koper gekozen of volgens zijn wensen aangepaste koopobject. Deze wordt per fax, brief of elektronisch (PDF met handtekening) verzonden door Thule Blockhaus GmbH. Dit is een bindend, juridisch bindend aanbod van Thule Blockhaus GmbH om met de daarin genoemde klant een koopovereenkomst te sluiten.
Na kennis te hebben genomen van de informatie in de offerte, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden, ondertekent de koper de offerte en zendt hij het origineel aan Thule Blockhaus GmbH. Deze is aan het aanbod gebonden gedurende 14 dagen vanaf de datum van het aanbod. Om de termijn te respecteren, volstaat het de medeondertekende offerte / koopovereenkomst vooraf per fax of elektronisch (PDF of JPG) te verzenden, indien het origineel binnen de drie bijkomende werkdagen door Thule Blockhaus GmbH wordt ontvangen.
Pas met ontvangst van het door de klant bij Thule Blockhaus GmbH medeondertekende origineel van de offerte/koopovereenkomst komt de overeenkomst tot stand. Dit geldt alleen indien tijdig door Thule Blockhaus GmbH ontvangen (zie vorige alinea).
Latere wijzigingen in het bestelde bouwpakket, de omvang van de bestelling of de afmetingen van het bouwpakket zijn in principe slechts in uitzonderingsgevallen aan de productie toe te schrijven, en dan nog slechts indien zij binnen twee weken na de datum van de orderbevestiging worden meegedeeld en tegen betaling van een vergoeding voor de verwerking. Er bestaat echter in het algemeen geen wettelijke aanspraak op de latere wijziging van het voorwerp van aankoop. Thule Blockhaus GmbH is niet verplicht het wijzigingsverzoek te aanvaarden. Voor elke aanvaarde wijziging kan Thule Blockhaus GmbH forfaitaire verwerkingskosten van EUR 100,00 inclusief BTW in rekening brengen. De klant behoudt zich het recht voor een geringere uitgave te bewijzen. Bij de planning van de uitvoering van het wijzigingsverzoek zijn verwerkingskosten verschuldigd.

3. Prijzen, leveringskosten

Alle prijzen zijn in euro en inclusief de toepasselijke omzetbelasting.
Indien het voorwerp van de overeenkomst de levering is aan landen buiten de Europese Unie of landen die met haar douanegebied geassocieerd zijn, draagt de Koper alle douanerechten of gelijkwaardige heffingen die eventueel verschuldigd zijn.
Bovenop de aankoopprijs komen de leveringskosten voor de zending die afzonderlijk in het bestelformulier is gespecificeerd.

4. Betaling, aanbetaling en opeisbaarheid

De koper is – tenzij anders is overeengekomen – verplicht het hem bij aflevering overhandigde koopobject contant tegen factuur te betalen.
Thule Blockhaus GmbH behoudt zich het recht voor om de levering van het koopobject afhankelijk te maken van het verrichten van een aanbetaling. Dit is reeds schriftelijk geregeld in de order.
De aanbetaling dient dan binnen zeven werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op de zakelijke rekening van Thule Blockhaus GmbH. Bij niet tijdige betaling behoudt Thule Blockhaus GmbH zich uitdrukkelijk het recht voor om van de koopovereenkomst af te zien.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijft het voorwerp van de koop eigendom van de verkoper.

6. Verrekening, terugkrijgen

Een recht op compensatie heeft de koper alleen, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door Thule Blockhaus GmbH schriftelijk zijn erkend.
De koper kan zijn retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

7. Levering

De Verkoper zal de Koper ten laatste één week voor de levering in kennis stellen van de specifieke leveringsdatum. De Koper dient de Verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk twee dagen voor de levering, van eventuele belemmeringen in kennis te stellen.
De levering geschiedt door de Verkoper of door een bedrijf in opdracht van de Verkoper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering aan de stoeprand van het leveringsadres dat op de bestelbon is vermeld.
De Koper zorgt voor een gevaar- en obstakelvrije toegang voor een 38-tons opleggerwagen tot de plaats van levering.
Voor alle aankoopobjecten met een goederenwaarde van EUR 17.000,00 of meer, alsmede voor een blokhut van 94 mm, moet de koper zorgen voor een losinrichting met een laadvermogen van 3,5 ton met chauffeur/bediener en nog eens 2 assistenten.
Eventuele kosten ten gevolge van het mislukken van de levering of ten gevolge van het niet tijdig annuleren van de leveringsdatum of ten gevolge van een ongeschikte toegang of het ontbreken van losapparatuur, zijn ten laste van de koper; zij vormen voor de koper geen reden om van de koopovereenkomst af te zien. In dit geval wordt de koopprijsvordering samen met de leveringskosten – in afwijking van § 4 van deze Algemene Voorwaarden – opeisbaar met de vergeefse leveringspoging.
In het geval van huizen met een aankoopprijs van meer dan 30.000,00 €, kan levering door 2 vrachtwagens noodzakelijk zijn, aangezien het laadvermogen van een 38 ton vrachtwagen in sommige gevallen wordt overschreden. In deze gevallen komt de tweede vrachtwagen gewoonlijk niet tegelijk met de eerste op de bouwplaats aan, omdat dit om technische redenen niet mogelijk is. Ook voor de afhandeling op de bouwplaats kunnen twee in de tijd uitgestelde deelleveringen gunstiger zijn. In deze gevallen dient de bouwer voor de uitrusting voor een tweede lossing te zorgen.

Nadat de goederen door ons zijn geleverd en door de klant zijn uitgeladen, moet de klant zorgen voor een passende opslag van de colli. Het te plaatsen hout mag niet in direct contact staan met de grond. Bovendien moet onmiddellijk aan de zijkanten en vooral aan de uiteinden van het hout voor voldoende ventilatie worden gezorgd. Pak de pakketten zorgvuldig uit en dek ze goed af met een geschikt dekzeil, zodat er geen vocht bij het hout kan komen. Als u niet onmiddellijk kunt ventileren, maak dan ten minste spleten in de zijkanten van de pakken om condensatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen vocht in de verpakking kan komen. Wij raden u aan het pakket zo snel mogelijk te verplaatsen voor ventilatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij onjuiste opslag. Vocht en warmte vormen de voedingsbodem voor elke schimmel. Voorts wijzen wij erop dat opslag in direct zonlicht kan leiden tot maatveranderingen, kromtrekken door de eigenschappen van het natuurlijke materiaal en condensatie. Dimensionale veranderingen van het natuurlijke houtproduct zijn altijd onderhevig aan de invloed van vochtigheid en temperatuur en kunnen alleen onder controle worden gehouden met de juiste opslag.

8. leveringstermijn

De leveringstermijn is reeds in het koopcontract vermeld. Voorwaarde voor het begin van de leveringstermijn is de ontvangst van de aanbetaling en de schriftelijke verzekering van de koper dat een bouwvergunning voor het geplande gebouw beschikbaar is, dan wel de schriftelijke verklaring van de koper dat hij het bouwpakket ook zonder een geldige bouwvergunning zal aanvaarden. Overschrijding van de leveringstermijn is voor rekening van de koper, bijvoorbeeld indien de koper na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen in het gekochte aanbrengt die door de verkoper zijn aanvaard, indien de koper de overeengekomen leveringsdatum niet annuleert en de levering daardoor mislukt, of indien de partijen bij de koopovereenkomst een leveringsdatum buiten de overeengekomen leveringstermijn overeenkomen. Hetzelfde geldt indien de levering niet mogelijk is wegens de plaatselijke omstandigheden of het ontbreken van losapparatuur, of indien het gekochte voorwerp niet kan worden gemonteerd omdat de fundering nog niet klaar is.
In deze gevallen kan de koper geen aanspraken op schadevergoeding tegen de verkoper doen gelden. Hetzelfde geldt voor het geval dat na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het gekochte voorwerp niet (meer) leverbaar is en een gelijkwaardige vervangende levering door de Verkoper uitgesloten of door de Koper niet gewenst is.

9. Constructie/montage van het gekochte goed/aanvaarding

De montage van het voorwerp van aankoop geschiedt door de koper voor eigen rekening en risico.

Om het voorwerp van aankoop afdoende tegen weersinvloeden te beschermen, moet de koper het voorwerp van aankoop onmiddellijk na de montage van een beschermende coating voorzien. In het geval van buitengevelbekleding raden wij aan om vóór de montage aan beide zijden een beschermende coating/primer aan te brengen om vervormingen door spanningen tegen te gaan.

10. Recht op herroeping en gevolgen van herroeping

Indien de koper een consument is volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven, heeft hij recht op herroeping volgens § 312g juncto § 355 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) indien de koop of bestelling buiten de bedrijfsruimten van de verkoper of uitsluitend via verkoop op afstand wordt gedaan.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden. Anders geldt:
Annuleringsvoorwaarden
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
In het geval van een koopovereenkomst bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.
In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (zie hieronder voor contactgegevens) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) in kennis te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.
De herroeping moet worden gestuurd naar:
In geval van een schriftelijke kennisgeving van herroeping:
Thule Blockhaus GmbH
Reiherweg 30
14532 Stahnsdorf

In geval van herroeping per fax: +49 (0)800-9876766
In geval van herroeping per e-mail: daniel.vogel(at)thule-blockhaus.de
In geval van herroeping per telefoon: +49 (0)3329-6988448
Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij zullen de goederen op onze kosten afhalen.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.
De afhaling vindt plaats volgens de levering op de plaats waar de goederen werden geleverd (N° 7 par. 2 van deze AV).

11. Garantie/aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aangekochte houten huispakketten van Thule Blockhaus GmbH geldt het volgende:
De koper, indien deze een consument is in de zin van § 13 BGB, wordt verzocht de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van alle duidelijke materiaal- of fabricagefouten of van transportschade. Het nalaten van deze kennisgeving heeft geen gevolgen voor eventuele garantieaanspraken; zij dient echter om het verhelpen van gebreken te bespoedigen en is derhalve in het belang van de koper.
De koper, indien hij ondernemer is volgens § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), is verplicht de soort en hoeveelheid van de ontvangen goederen (verkeerde levering, te weinig levering, te veel levering en gebrekkige levering) bij ontvangst te controleren en te bevestigen. Onjuiste levering, kwantiteitsfouten en herkenbare gebreken dienen onmiddellijk na aankomst van de goederen aan de verkoper te worden gemeld door middel van een schriftelijke of telefonische kennisgeving. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervalt elke aanspraak op levering van het gebrekkige koopobject.
De aansprakelijkheid voor materiële gebreken voor zowel consumenten als ondernemers wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De garantie is uitgesloten, voor zover de besteller de blokhut niet onmiddellijk na de bouw van een beschermende laag heeft voorzien en deze omstandigheid voor het geldig gemaakte gebrek oorzakelijk is.
Afwijkingen van het ideale uiterlijk (bijv. oneffenheden, afwijkende spleetafmetingen, afwijkend uiterlijk, knoesten) die ontstaan door het gebruik van natuurproducten (bijv. hout) worden alleen als gebreken beschouwd als het product afwijkt van dwingende voorschriften (bijv. DIN-normen) of als de bruikbaarheid wordt aangetast.
Zonder beperking is de Verkoper aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam en gezondheid, alsmede uit garantiebeloften. Hetzelfde geldt voor het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek en voor het verzekeren van een eigenschap.
In geval van niet-nakoming van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract (zogenaamde “kardinale verplichtingen”) en op de nakoming waarvan de Koper regelmatig mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid beperkt tot vergoeding van de typische schade die voor de Koper ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbaar was. In alle andere opzichten is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor lichte nalatigheid uitgesloten.
De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.
De Verkoper is niet aansprakelijk indien het gebrek onbeduidend is voor de belangen van de Koper of te wijten is aan een omstandigheid waarvoor de Koper verantwoordelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor onderdelen die door de Koper worden geleverd en werkzaamheden die door het personeel van de Koper worden uitgevoerd. In geval van ondeskundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden door de koper of derden zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor de hieruit voortvloeiende gevolgen uitgesloten. Hetzelfde geldt voor wijzigingen of verbouwingen, interne ingrepen en veranderingen van locatie die zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper worden uitgevoerd.
Na overleg met de Verkoper dient de Koper de Verkoper de nodige tijd en gelegenheid te geven om alle noodzakelijk gebleken reparaties en vervangende leveringen uit te voeren, bij gebreke waarvan de Verkoper ontslagen is van de aansprakelijkheid voor de hieruit voortvloeiende gevolgen. In dit verband moet rekening worden gehouden met de termijnen voor de aankoop van materialen en reserveonderdelen en met de werkbelasting van het personeel van de verkoper. Slechts in dringende gevallen van gevaar en ter voorkoming van onevenredig grote schade, in welk geval de Verkoper onmiddellijk in kennis moet worden gesteld, of indien de Verkoper een redelijke termijn heeft laten verstrijken voor het opheffen van het gebrek, heeft de Koper het recht het gebrek zelf op te heffen of door derden te laten opheffen en kan hij alsdan de vergoeding van de noodzakelijke kosten verlangen.
Indien de Verkoper – met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen – een hem gestelde redelijke termijn om het gebrek te verhelpen vruchteloos laat verstrijken, heeft de Koper het recht de koopprijs te verminderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het recht van de koper op vermindering van de koopprijs geldt ook in andere gevallen van verzuim om het gebrek te verhelpen. Alleen indien de installatie ondanks de korting aantoonbaar niet interessant is voor de koper, kan de koper zich uit het contract terugtrekken.
De Verkoper is slechts aansprakelijk – op welke rechtsgrond dan ook – voor schade die niet aan het voorwerp van de montage zelf is ontstaan, in het bijzonder voor gederfde winst en andere vermogensschade:
a. in geval van opzet,
b. in geval van grove nalatigheid van de eigenaar/orgaan of leidinggevend personeel,
c. in geval van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
d. in geval van gebreken die hij bedrieglijk heeft verzwegen of waarvan hij de afwezigheid heeft gegarandeerd,
e. voorzover er krachtens de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijkheid bestaat voor lichamelijk letsel of materiële schade aan particulier gebruikte voorwerpen.
In geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Verkoper ook aansprakelijk voor grove nalatigheid van niet-uitvoerende medewerkers en voor lichte nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, redelijkerwijs te voorziene schade en de waarde van de bestelling. Verdere vorderingen zijn uitgesloten.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Indien de klant optreedt als ondernemer met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper.
Voor consumenten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

13. Consumenteninformatie

a. Informatie van de consument over deelname aan arbitrage voor consumenten
De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan arbitrageprocedures voor consumenten in het kader van de wet op de beslechting van consumentengeschillen.
b. Informatie van de consument na het ontstaan van het geschil
Als consumenten geschillencommissie is verantwoordelijk volgens § 37 VSBG:
Algemene arbitragecommissie voor consumentenzaken
van het Centrum voor Bemiddeling e. V.
Contact:
Strassburger Str. 8, 77694 Kehl, Duitsland
Telefoon: +49 7851 7957940
Fax: +49 7851 7957941
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de

14. Gegevensbescherming

De verkoper gebruikt de gegevens van de koper uitsluitend voor de afwikkeling van de bestelling. Alle klantengegevens worden door de verkoper opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG). De koper heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie, correctie en verwijdering van zijn opgeslagen gegevens. De persoonsgegevens, met inbegrip van het woon- en leveringsadres en het e-mailadres, zullen niet aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke en te allen tijde herroepbare toestemming van de koper. Uitgezonderd hiervan zijn dienstverlenende partners van de verkoper, die voor de afwikkeling van de bestelling gegevens moeten doorgeven (bijv. het met de levering belaste transportbedrijf en de met de afwikkeling van de betaling belaste kredietinstelling). In deze gevallen wordt de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

15. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

16. Varia

Indien één of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een vervangende bepaling die beantwoordt aan het met de ongeldige bepaling beoogde doel.